Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Θεσμικοί φορείς της αγοράς ενέργειαςΗ ΡΑΕ
 
 
Ρυθμιστικη αρχη ενεργειας
Η ΡΑΕ είναι η ανεξάρτητη διοικητική αρχή (ελέγχεται μόνο από τον Υπουργό Ανάπτυξης) που έχει ως
σκοπό να ελέγχει την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ γνωμοδοτεί για την χορήγηση αδειών για δραστηριότητες στον χώρο της Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και γενικότερα έχει ουσιαστικό ρόλο στην δημιουργία μιας υγιούς και ελεύθερης αγοράς με σκοπό την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής.
Η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επιβλήθηκε ουσιαστικά από την ανάγκη εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 96/92ΕΚ (Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας) και συστήθηκε με τον νόμο Ν.2773/22-12-99 (Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις).


Ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.
 
ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ
Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας η ύπαρξη υποδείχθηκε επίσης με τον νόμο Ν.2773/22-12-99 και συστήθηκε με το ΠΔ328/2000. Ασκεί δύο βασικές δραστηριότητες.
Η πρώτη είναι να φροντίζει ώστε να διατηρείτε σταθερή η ισορροπία παραγωγής - κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο όσο το δυνατόν οικονομικά αποδοτικότερο, αξιόπιστο, ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό. Ο άλλος είναι να λειτουργεί ως ένα είδος χρηματιστηρίου που υπολογίζει κάθε μέρα, σε επίπεδο διμερών συναλλακτικών σχέσεων (παραγωγός/προμηθευτής - πελάτης) ποιος οφείλει σε ποιόν. Ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά 49% στις Ελληνικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας.


     
 

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Ποια είναι η νομοθεσία που αφορά την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας;
Τι καθορίζει ο νόμος Ν.3486/06;

 

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα