Τελευταία νέα : 01-06-2022 Πακέτα φωτοβολταϊκού εξοπλισμου σε προνομιακές τιμες 2022, από την Heliosystems

Ελληνική νομοθεσία ΑΠΕ

 

solar arrow ΠΑΚΕΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 2022! ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ν.3851/2010

Εκκρεμεί ενημέρωση με τον νέο νόμο και τις τροποποιήσεις του

 

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ν.3734/2009

Εκκρεμεί ενημέρωση με τον νέο νόμο και τις τροποποιήσεις του

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ν.3468/2006

Ο νόμος που άλλαξε άρδην το σκηνικό της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ο Ν.3468/06. Ο σκοπός αυτού του νόμου είναι η εναρμόνιση ουσιαστικά της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία της ευρωπαϊκής κοινότητας 2001/77/ΕΚ. Με αυτόν τον νόμο θεσπίζονται επιτέλους σοβαρά κίνητρα στους ιδιώτες για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κυρίως με σκοπό την οικονομική επένδυση.

Ο νόμος που άλλαξε άρδην το σκηνικό της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ο Ν.3468/06. Ο σκοπός αυτού του νόμου είναι η εναρμόνιση ουσιαστικά της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία της ευρωπαϊκής κοινότητας 2001/77/ΕΚ. Με αυτόν τον νόμο θεσπίζονται επιτέλους σοβαρά κίνητρα στους ιδιώτες για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κυρίως με σκοπό την οικονομική επένδυση.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Ν.3468/06

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ

Το κυριότερο του σημείο είναι η κρατική δέσμευση για αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η έκδοση του σχετικού τιμοκαταλόγου με τον οποίο καθορίζονται τιμές πώλησης της ενέργειας για κάθε πιθανή δραστηριότητα στον χώρο των ΑΠΕ.

Ποιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 13 επισυνάπτεται ο ακόλουθος πίνακας:ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ

Τροχοπέδη μέχρι σήμερα για την συμμετοχή ιδιωτικών επενδύσεων στον χώρο της ενέργειας αποτελούσαν οι δαιδαλώδης διαδικασίες σχετικά με την έκδοση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο νέος νόμος έχει καλύψει πλέον κάποιες ασάφειες που υπήρχαν στο πρόσφατο νομικό καθεστώς και μάλιστα απλοποιεί εξαιρετικά τις διαδικασίες αδειοδότησης «μικρών» εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 του νόμου, θεσπίζονται τα όρια της εγκατεστημένης ισχύος για κάθε τύπο ΑΠΕ, κάτω από τα οποία απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης άδειας παραγωγής. Δείτε τον πίνακα.

Για τις άνω περιπτώσεις η εξαίρεση δίνεται από την ΡΑΕ κατόπιν αίτησης και υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών.

Για περιπτώσεις σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ : <=20KWe
Δεν απαιτείται η γνωμοδότηση της ΡΑΕ
(εκτός τις περιπτώσεις των μη διασυνδεδεμένων νήσων)

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 8 για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων, ΔΕΝ απαιτείται άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ όμως η περιβαλοντολλογική αδειοδότηση.

Για την περιβαλοντολλογική αδειοδότηση υποβάλλονται ή εξαίρεση από άδεια παραγωγής καθώς και Μελέτη Περιβαλοντολλογικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας νομαρχίας.ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Στις περιπτώσεις σταθμών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της «εξαίρεσης» η διαδικασία έκδοσης άδειας παραγωγής είναι σαφώς περισσότερο πολύπλοκή. Χωρίς να εισέλθουμε σε πολύ μεγάλη ανάλυση περιληπτικά τα βασικά σημεία της αδειοδότησης είναι τα ακόλουθα.
Χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης κατόπιν γνωμοδότησης της ΡΑΕ.
Αναφορικά τα βασικά κριτήρια έκδοσης άδειας και η σχετική διαδικασία αδειοδότησης έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

- Εθνική ασφάλεια
- Προστασία δημόσιας υγείας
- Ασφάλεια εγκαταστάσεων συστήματος - Δικτύου
- Ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου
- Ωριμότητα διαδικασίας υλοποίησης
- Δικαίωμα χρήσης θέσης εγκατάστασης
- Επιστημονική - οικονομική - τεχνική επάρκεια αιτούντος για υλοποίησης της επένδυσης
- Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
- Προστασία του περιβάλλοντος


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ΡΑΕ εξετάζει το κατά πόσο πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια στον φάκελο του αιτούντος και
- συνυπολογίζει την αξιολόγηση της Προμελέτης Περιβαλοντολλογικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) από την αρμόδια αρχή (60 ημέρες από κατάθεση ΠΠΕ)
- Σε διάστημα εντός 4μηνών από την γνωστοποίηση σε αυτήν της αίτησης γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης
- Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει για την έκδοση άδειας σε διάστημα 15 ημερών από την γνωμοδότηση της ΡΑΕ

Διάρκεια άδειας παραγωγής : 25 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 25.
Χρονικό περιθώριο για έκδοση άδειας εγκατάστασης : 2 χρόνια ( +1 υπό προϋποθέσεις)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η άδεια εγκατάστασης για τα έργα που κατατάσσονται στην 2η υποκατηγορία της Α' Κατηγορίας και στην 3η ή 4η υποκατηγορία της Β' Κατηγορίας εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατό αρμόδιος για την έκδοση της άδειας θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Για τα έργα που κατατάσσονται στην 1η υποκατηγορία της Α' Κατηγορίας καθώς και για έργα σε προστατευμένες περιοχές ή άδεια εκδίδεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

- Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται για ακόμα (2) σε ειδικές περιπτώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι αυτή που έκδωσε την άδεια εγκατάστασης. Εκδίδεται μετά από δοκιμαστικές διαδικασίες ελέγχων των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης και της παραγόμενης ενέργειας.

- Ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

fb-logo instagram linked in

 Σχετικοί Σύνδεσμοι
Ποια είναι η νομοθεσία που αφορά την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας;
Ποιοι είναι οι θεσμικοί φορείς του χώρου της ενέργειας

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματαHeliosystems || All rights reserved -2022 Αρχική | Προφίλ | Επικοινωνία | Φωτοβολταϊκά Πάνελ | Inverter δικτύου | Προσφορές | Προϊόντα | Νέα | Έργα