Τελευταία νέα : 01-06-2022 Πακέτα φωτοβολταϊκού εξοπλισμου σε προνομιακές τιμες 2022, από την Heliosystems

Νομοθεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

solar arrow ΠΑΚΕΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ! ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣΣε αυτήν την σελίδα θα παρατίθενται οι νομοθεσίες, αποφάσεις, οδηγίες κλπ που σχετίζονται με διαδικασίες αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, επιδότησης σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.


Αρχεία Ελληνικής Νομοθεσίας ενέργειας και ΑΠΕ (download)

Αναπτυξιακός νόμος

Κοινοτικές οδηγίες ενέργειας και ΑΠΕ

Αποφάσεις ΡΑΕ

Περιβαλλοντικά

Χωροταξικό

Περιγραφή του νόμου 3468/2006 (ενημερωμένο με Ν.3734/2009)


Ελληνική Νομοθεσία ενέργειας και ΑΠΕ
Ν.3851/2010   Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΚΥΑ Φωτοβολταϊκά στις στέγες  
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.(NEO)
Ν.3734/2009  
Ν.3734/2009 Νέος νόμος και ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ 2009.(NEO)
YA 06/2007  
Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ
Οικ.5707/2007  
Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Οικ.21691/2006  
Οδηγίες εφαρμογής του Ν.3468
Οικ.18359/2006  
Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα
Ν.3468/2006  
Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ
Οικ.8311/2005  
Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας
Ν.2941/2001  
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης ΑΠΕ (άρθρο 2)
24/4/2001  
Χορήγηση άδειας διαχείρισης του συστήματος στον ΔΕΣΜΗΕ
Οικ.6296/2001  
Κανονισμός Άδειας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συστήματος
Οικ.7890/2000  
Έγκριση κανονισμού προμηθειών της ΔΕΗ
ΠΔ328/2000  
Σύσταση και καταστατικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.
Οικ.17951/2000  
Κανονισμός Αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Οικ.12160/1999  
Διαδικασία επιλογής υποψήφιων ηλεκτροπαραγωγών από μικρά υδροηλεκτρικά
Ν.2773/1999  
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής
Ν.2244/1994  
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και συμβατικά καύσιμα

Αναπτυξιακός

Αποφάσεις 7/2007  
Το σύνολο των «τελικών» αποφάσεων (Ποσοστά, δικαιολογητικά, προϋποθέσεις κλπ)
Τροπολογία/2006  
Τροπολογία στα «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον κώδικα βιβλίων»
Τροπολογία/2006  
Μεταβολές στη φορολογία κτλπ
Ν.3299/2004  
Αναπτυξιακός νόμος

Κοινοτικές οδηγίες ενέργειας και ΑΠΕ

Κανονισμός 1228/03ΕΚ  
Όροι πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας
Οδηγία 54/03ΕΚ  
Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατάργηση 96/92
Directive 77/01EC  
Promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market
Οδηγία 96/92ΕΚ  
Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αποφάσεις ΡΑΕ

02/2007  
Κώδικας διαχείρισης του συστήματος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας
76/2007  
Δημοσίευση στοιχείων συστήματος συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας
75/2007  
Α' Φάση προγράμματος ανάπτυξης ΦΒ κατά άρθρο 14 παρ 1. του 3468/2007
136/2006  
Αιτήσεις για άδειες παραγωγής
66/2006  
Διαδικασία παραλαβής και εξειδίκευση περιεχομένων αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ΗΕ
Οδηγός/2001  
Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Περιβαλλοντικά

Οικ.107100/29-08-2007  
Διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ
Οικ.104247/26-05-2006  
Διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ για έργα
ΑΠΕ


Χωροταξικό

01-02-2007  
Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΑΠΕ (Συνέντευξη τύπου Σουφλιάς)
Ειδικό πλαίσιο  
Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
     

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Ποιοι είναι οι θεσμικοί φορείς του χώρου της ενέργειας
Τι καθορίζει ο νόμος Ν.3486/06;

 

fb-logo instagram linked in

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

01-06-2022
Πακέτα φωτοβολταϊκού εξοπλισμου σε προνομιακές τιμες 2022, από την Heliosystems


Heliosystems || All rights reserved -2022 Αρχική | Προφίλ | Επικοινωνία | Φωτοβολταϊκά Πάνελ | Inverter δικτύου | Προσφορές | Προϊόντα | Νέα | Έργα