Φωτοβολταϊκά Νέα



26/04/2007

"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Πηγή: [Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας]

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 «Για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καταρτίζεται από τη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Το Πρόγραμμα αυτό, του οποίου η πρώτη φάση υλοποίησης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 31.12.2020, αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίσταται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 500 MWpeak, για σταθμούς που συνδέονται με το Σύστημα, απευθείας ή μέσω Δικτύου και συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MWpeak, για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών».

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, εκπόνησε μελέτη και υπέβαλε για έγκριση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών» το οποίο εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, η Ρ.Α.Ε. γνωστοποιεί στοιχεία που αφορούν στον αριθμό και στη συνολική ισχύ των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί στη Ρ.Α.Ε. και κατηγοριοποιούνται ανά Διοικητική Περιφέρεια και μέγεθος σταθμού, κατ' αντιστοιχία της κατηγοριοποίησης του πίνακα της παραγράφου Γ της ανωτέρω απόφασης της Ρ.Α.Ε.



Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"




Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα